MOTOWYPRAWY.COM.PL

Polityka prywatności

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej motowyprawy.com.pl oraz poczty elektronicznej jest firma F.H.U. Katarzyna Seweryniak z siedzibą w Płocku przy ul. Wiatraki 8, NIP: 774-183-02-47, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanym dalej „Administratorem”, będącym jednocześnie Usługodawcą.
2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a. przetwarzane zgodnie z prawem,
b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 
CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
 
Dane osobowe Usługobiorców zbierane przez Administratora za pomocą formularza kontaktowego oraz korespondencji mailowej są wykorzystywane do kontaktowania się z usługobiorcą (klientem) i realizacji zamówienia lub też udzielaniu niezbędnych informacji związanych z realizacją zlecenia.
 
Dane wykorzystywane są w następujących celach:
1. obsługa zapytań przez formularz oraz zapytania telefoniczne oraz zapytania z poczty elektronicznej;
2. realizacja zamówionych usług;
3. prezentacja oferty lub informacji;
4. zawarcia i wykonania umowy w czasie jej trwania i w czasie rozliczeń po jej zakończeniu;
5. wykonania ciążących na F.H.U. Katarzyna Seweryniak obowiązków prawnych, w tym np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje, przeprowadzanie procedury celnej odprawy pojazdów, organizowanie dokumentów niezbędnych do transportu pojazdów i/ lub podróży; z danych tych F.H.U. Katarzyna Seweryniak korzysta w czasie wykonania swoich obowiązków (obowiązek prawny), w czasie w którym przepisy nakazują przechowywać dane (np. przepisy podatkowe) lub w czasie, w którym F.H.U. Katarzyna Seweryniak może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (uzasadniony interes).
6. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń F.H.U. Katarzyna Seweryniak, przez okres, po którym przedawnią się takie roszczenia;
7. marketingu bezpośredniego – w czasie trwania uzasadnionego interesu F.H.U. Katarzyna Seweryniak;
8. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne F.H.U. Katarzyna Seweryniak;
9. prowadzenia serwisu: motowyprawy.com.pl;
10. prowadzenie newslettera;
 
Jakie dane są wykorzystywane?
 
Do zawarcia umowy transportu / organizacji wyprawy niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę danych określonych w formularzu takiej umowy. Dodatkowo, w zależności od zakresu usług, tzn. odprawy celne w różnych państwach na świecie, wyrabianie zezwoleń itp. F.H.U. Katarzyna Seweryniak może prosić o dodatkowe dane. Dane te są potrzebne do prawidłowego wykonania umowy przez F.H.U. Katarzyna Seweryniak. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
1. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca;
2. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
3. informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną;
 
Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej i realizacji usług.
 
PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
 
Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem,  z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 
Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności.
 
PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
 
1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe Usługobiorcy innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Usługobiorcą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
a. podmioty przetwarzając dane w imieniu F.H.U. Katarzyna Seweryniak
b. podwykonawcom wspierających F.H.U. Katarzyna Seweryniak w wykonywaniu zobowiązań umownych, np. współpracownikom F.H.U. Katarzyna Seweryniak, agencjom celnym, agencjom reklamowym, a także innym podmiotom pośredniczącym w realizacji zobowiązań F.H.U. Katarzyna Seweryniak,
c. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne F.H.U. Katarzyna Seweryniak lub udostępniającym F.H.U. Katarzyna Seweryniak narzędzia teleinformatyczne; w tym firma hostingowa na zasadzie powierzenia;
d. podmiotom świadczącym F.H.U. Katarzyna Seweryniak usługi doradcze, marketingowe, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
e. podmiotom prowadzącym dla F.H.U. Katarzyna Seweryniak działalność pocztową lub kurierską.
f. dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
2. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania od Administratora za pośrednictwem wniosku e-mailowego wysłanego na adres: pseweryniak@gmail.com:
a. dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
b. ich sprostowania,
c. usunięcia przetwarzanych bezpodstawnie danych lub umieszczonych w serwisach, internetowych F.H.U. Katarzyna Seweryniak,
d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. przeniesienia danych przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa, w zakresie określonym w RODO.
f. informacji o przetwarzanych przez F.H.U. Katarzyna Seweryniak danych oraz o kopii takich danych;
3. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów Usługobiorcy, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4. Niezależnie od praw wymienionych powyżej Usługobiorca może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego F.H.U. Katarzyna Seweryniak. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie F.H.U. Katarzyna Seweryniak będzie zobowiązane do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.
5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa , jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez F.H.U. Katarzyna Seweryniak narusza przepisy prawa.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu oraz realizacji usług świadczonych przez firmę.
7. W stosunku do Usługobiorcy mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy korzystają Państwo z imprezy, tzn. transportu lub wyprawy które mają się odbywać poza EOG, Państwa dane trafią poza obszar EOG. Będą tam wykorzystywane jedynie w celach realizacji wiążącej F.H.U. Katarzyna Seweryniak i Państwa umowy, tzn. organizacji transportu i koniecznych odpraw celnych lub / i wyprawy.

PRZETWARZANIE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ STRONY
 
Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora:
1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
6. Hosting serwisu jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora OVH.
 
Informacje w formularzach:
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 
Istotne techniki marketingowe:
1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 
PLIKI “COOKIES”
 
Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
1. sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
2. stałe – przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 
Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej: Internet Explorer: Narzędzia, Opcje internetowe i wybrać Blokuj wszystkie cookies / Google Chrome: Ustawienia, Pokaż ustawienia zaawansowane, sekcja Prywatność – tam Ustawienia treści i sekcja Pliki cookie / Firefox: Narzędzia, Opcje, Prywatność i wybrać opcję nie śledź lub podobną / Safari należy wybrać Ustawienia, Preferencje, Prywatność” i wybrać odpowiednią opcję / W urządzeniach typu telefony komórkowe – po wybraniu przeglądarki należy wybrać „ustawienia”, „prywatność” i przejść do ustawień cookies.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 
Ważne informacje:

Wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego pod nr 2239
Gwarancja Ubezpieczeniowa Organizatora Turystyki: Signal Iduna nr M524383

Godziny otwarcia:
Codziennie – 8:00-18:00
(c)2022, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
MotoWyprawy.com.pl - motocyklowe biuro podróży.  

Adres:
F.H.U. KATARZYNA SEWERYNIAK
ul. Wiatraki 8, 09-402 Płock, Polska
NIP: 774-183-02-47

Kontakt:
tel/fax: +48 24 267 75 81
mobile: +48 601 260 590
e-mail: info@motowyprawy.com.pl
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem